Regulamin sklepu internetowego MASZA ART


Cześć!
W poniższym regulaminie znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące
funkcjonowania sklepu internetowego Masza.art.
Na początek moje pełne dane rejestrowe jako administratora sklepu, sprzedawcy i
usługodawcy: Małgorzata Szymańska, ul. Drohobycka 11/10b, 54-620 Wrocław.
Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia
zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej
umowy, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od
umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.
W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem
sklep@maszaart.pl
Pozdrawiam i życzę udanych zakupów
Masza, czyli Małgorzata Szymańska
§ 1
Definicje
Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
2) Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
3) Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://
www.maszaart.pl/regulamin
4) Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https:// www.maszaart.pl/sklep
5) Sprzedawca – Małgorzata Szymańska, ul. Drohobycka 11/10b, 54-620 Wrocław.
§ 2
Postanowienia wstępne
1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia
umowy sprzedaży produktów fizycznych dostępnych w Sklepie, umowy o dostarczenie
treści cyfrowych (e-booki, kursy on-line, konsultacje, warszaty) opisanych na stronach
Sklepu oraz umowy o udział w szkoleniu stacjonarnym i online lub umowy o
przeprowadzenie konsultacji indywidualnej zgodnie z informacjami zawartymi w Sklepie.
2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki
Sprzedawcy i Kupujących.
3. Do korzystania ze Sklepu oraz treści cyfrowych zakupionych za pośrednictwem Sklepu nie
jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne
urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
1) dostęp do Internetu,
2) standardowy system operacyjny,
3) standardowa przeglądarka internetowa,
4) przeglądarka plików .pdf,
5) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
4. W sytuacji, w której, korzystanie z treści cyfrowych wymagałoby spełnienia dodatkowych
warunków technicznych, warunki te wskazane są w opisie treści cyfrowej w Sklepie.
5. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
6. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze
bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem
formularzy dostępnych w Sklepie.
7. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.
§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną
1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą
elektroniczną.
2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez
Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego
do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności
posiadania konta w Sklepie.
3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na
rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu
konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych
przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego
adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w
procesie składania zamówienia lub wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji
konta dostępnego w Sklepie. Kupujący może w każdej chwili usunąć konto z poziomu
panelu zarządzania kontem lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie
konta nie spowoduje usunięcia informacji o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem
konta, które to informacje Sprzedawca będzie przechowywał do czasu upływu
przedawnienia roszczeń z umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu / przez cały czas
funkcjonowania Sklepu, chyba że wcześniej Kupujący sprzeciwi się przechowywaniu tych
informacji, a Sprzedawca nie będzie posiadał nadrzędnego interesu w ich
przechowywaniu.
5. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na
rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu
wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub
usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie
formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w
procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z
otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej
wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do
Sprzedawcy.
6. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są
natomiast umowy sprzedaży, umowy o dostarczenie treści cyfrowych oraz umowy o
udział w szkoleniu stacjonarnym i online, i umowy o przeprowadzenie konsultacji
zawierane za pośrednictwem Sklepu.
7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z
korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne
odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności
środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby
nieuprawnione.
8. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego
funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich
nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
9. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@maszaart.pl. W reklamacji
Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z
funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w
terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na
adres e-mail składającego reklamację.
§ 4
Składanie zamówienia
1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może
założyć konto poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania
zamówienia lub wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta dostępnego w
Sklepie.
3. Jeżeli Kupujący posiada konto w Sklepie, przed złożeniem zamówienia powinien się do
niego zalogować. Logowanie możliwe jest również w trakcie składania zamówienia
poprzez kliknięcie w link dostępny w ramach wyświetlanego komunikatu.
4. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po
uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów, treści cyfrowych
lub usług. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji
zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy
zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem
złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio
się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może
skontaktować się ze Sprzedawcą.
5. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie.
Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego
prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. W zależności od przedmiotu
zamówienia, między Kupującym a Sprzedającym może zostać zawarta umowa
określonego rodzaju:
1) w przypadku produktów fizycznych – umowa sprzedaży,
2) w przypadku produktów elektronicznych – umowa o dostarczenie treści cyfrowych,
3) w przypadku szkoleń stacjonarnych i konsultacji – umowa o świadczenie usług.
6. Jeżeli przedmiotem zamówienia są jednocześnie produkty różnego rodzaju lub usługi,
złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia kilku umów określonego rodzaju
odpowiadających przedmiotowi zamówienia.
7. Jeżeli Kupujący wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w
przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności
obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za
zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w
przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z
potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie
powinna nastąpić w ciągu 1 dni od zawarcia umowy.
8. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący
ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca
zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący
podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego
co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany
telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej
sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z
weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających
Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień
po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
9. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są
prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich
prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 8 powyżej.
§ 5
Dostawa i płatność
1. Dostępne do wyboru sposoby dostawy zamówienia obejmującego produkty fizyczne
opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania
zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie
Sklepu wskaże inaczej. Sprzedawca ma prawo zadecydować o podziale zamówienia na
kilka oddzielnych przesyłek bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Kupującego.
2. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu oraz
prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
3. Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez
EPŁATNOŚCI Sp. z o.o. Sp.k.
4. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu
drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
§ 6
Produkty fizyczne
1. Realizacja zamówienia obejmującego produkty fizyczne polega na skompletowaniu
zamówionych produktów, zapakowaniu ich w celu dostawy do Kupującego oraz nadaniu
przesyłki do Kupującego zgodnie z wybraną przez Kupującego formą dostawy
zamówienia.
2. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Kupującego
(powierzenia przesyłki przewoźnikowi trudniącemu się przewozem).
3. Czas realizacji zamówienia wskazany jest zawsze przy każdym produkcie. Zamówione
produkty powinny zostać wydane Konsumentowi w terminie do 30 dni, chyba że w opisie
produktu został wyraźnie oznaczony przez Sprzedawcę dłuższy termin. W takiej sytuacji,
składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na dłuższy termin realizacji zamówienia
wynikający z opisu produktu.
4. Jeżeli Kupujący zamówił produkty ze wskazanym różnym czasem realizacji, wiążącym dla
Sprzedawcy terminem realizacji całości zamówienia jest ten najdłuższy spośród
wszystkich produktów wchodzących w skład zamówienia, przy czym Sprzedawca może
zaproponować podział zamówienia na kilka niezależnych przesyłek celem przyspieszenia
czasu realizacji w odniesieniu do części produktów.
§ 7
Treści cyfrowe
1. Realizacja zamówienia obejmującego treści cyfrowe następuje poprzez przesłanie na
adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości
zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionych treści cyfrowych.
2. W przypadku kursów on-line, dla Kupującego może zostać utworzone konto w ramach
platformy kursowej, a dane dostępowe zostaną przesłane w ramach wiadomości e-mail, o
której mowa w ust. 1 powyżej.
3. W przypadku kursów on-line, dostęp do treści wchodzących w skład kursu może być
ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie kursu na stronie Sklepu.
W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Kupujący utraci dostęp do kursu.
4. W przypadku kursów on-line, Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej
w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
1) korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez
pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub
interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy,
szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
2) nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek
osobom trzecim,
3) nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej
zgody Sprzedawcy.
5. W razie korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny z ust. 4 powyżej,
Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do kursu.
§ 8
Szkolenia stacjonarne
1. Realizacja zamówienia dotyczącego szkolenia stacjonarnego następuje poprzez
zapewnienie Kupującemu lub osobie wskazanej przez Kupującego zgodnie z ust. 6 poniżej,
możliwości wzięcia udziału w szkoleniu w terminie wybranym przez Kupującego podczas
składania zamówienia.
2. Szkolenie realizowane jest zgodnie z opisem zawartym na stronie Sklepu.
3. W celu wzięcia udziału w szkoleniu, Kupujący zobowiązany jest stawić się w miejscu
odbywania się szkolenia, w terminie wybranym przez siebie przy zakupie szkolenia.
4. Niewzięcie udziału w szkoleniu przez Kupującego, za wyjątkiem sytuacji, w której
Kupujący skutecznie odstąpił od umowy albo doszło do rozwiązania umowy za
porozumieniem stron, nie uprawnia Kupującego do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego
Sprzedawcy za udział w szkoleniu.
5. Dokonując zakupu szkolenia, Kupujący ma prawo wskazać osobę, która weźmie udział w
szkoleniu. W takiej sytuacji, Kupujący zobowiązany jest przekazać dane uczestnika
szkolenia w ciągu 1 dnia od zawarcia umowy. Kupujący może zmienić dane uczestnika
szkolenia najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia. Przekazanie danych uczestnika
szkolenia jest jednoznaczne z oświadczeniem, że Kupujący jest uprawniony do
przekazania tych danych oraz poinformował o tym fakcie uczestnika szkolenia.
§ 9
Konsultacje
1. Realizacja zamówienia dotyczącego konsultacji następuje poprzez zapewnienie
Kupującemu możliwości odbycia ze Sprzedawcą indywidualnej konsultacji (na żywo albo
on-line) przez czas wynikający ze złożonego zamówienia (Kupujący może dodać do
koszyka określoną ilość godzin konsultacji).
2. Po złożeniu zamówienia dotyczącego konsultacji, Sprzedawca skontaktuje się z
Kupującym w celu ustalenia szczegółów konsultacji, w szczególności terminu konsultacji.
3. Terminy konsultacji ustalane są wspólnie przez Sprzedawcę i Kupującego. W przypadku
konieczności zmiany terminu konsultacji, istnieje taka możliwość, z tym zastrzeżeniem, że
wykupione godziny konsultacji muszą zostać wykorzystane w ciągu 30 dni od zawarcia
umowy.
4. Przed konsultacją może istnieć konieczność przekazania Sprzedawcy dodatkowych
informacji, o której Sprzedawca poprosi za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. Niewykorzystanie przez Kupującego wykupionych godzin konsultacji w ciągu 30 dni od
zawarcia umowy, za wyjątkiem sytuacji, w której Kupujący skutecznie odstąpił od umowy
albo doszło do rozwiązania umowy za porozumieniem stron, nie uprawnia Kupującego do
zwrotu wynagrodzenia zapłaconego Sprzedawcy za zakupioną konsultację.
6. Konsultacje realizowane są zawsze w wariancie jedno-godzinnym. Oznacza to, że
Kupujący nie może dzielić wykupionej godziny konsultacji na więcej niż jedno spotkanie
ze Sprzedawcą. Jeżeli konsultacja trwa mniej niż godzinę ze względu na okoliczności
leżące po stronie Kupującego, niewykorzystany czas konsultacji przepada.
§ 10
Odstąpienie od umowy
1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od
umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie
kupionych rzeczy (w przypadku umowy sprzedaży) albo w terminie 14 dni od dnia
zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych oraz umowy o
świadczenie usług).
2. Począwszy od 01.01.2021 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w
niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje
również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej
działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej
osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu
wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie
przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z
tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta,
począwszy od 01.01.2021 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe
kryteria.
3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,
jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez
Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
4. Chwilą rozpoczęcia spełniania świadczenia w przypadku treści cyfrowych jest doręczenie
Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją pobrania lub uzyskania dostępu do treści
cyfrowych.
5. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o
odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo
wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
6. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod
adresem https://maszaart.pl/formularz-odstapienia-od-umowy/ jednak nie jest to
obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał
informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od
umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
7. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie
upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni
od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam
odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego
upływem
8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
9. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie
otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt
dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym
przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o
wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu
takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej
transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym
przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może
wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania
rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące
wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
§ 11
Odpowiedzialność za wady
1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt oraz treść cyfrową wolną od
wad, jak również wykonać usługę w sposób należyty.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt, treść
cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady) lub gdy usługa została
wykonana w sposób nienależyty.
3. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, treści cyfrowej lub nienależyte wykonanej usługi
powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenia lub
składając oświadczenie stosownej treści.
4. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem
https://www.maszaart.pl/formularz-reklamacyjny jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również
pocztą elektroniczną.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od
dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy
wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
7. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej regulują przepisy
Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).
8. Począwszy od 01.01.2021 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy
sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej
zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością
gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru
zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią
działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
§ 12
Dane osobowe i pliki cookies
1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o
następujące podstawy prawne:
1) zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
2) realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
3) obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie
uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
4) identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem
realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
5) obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do
zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez
Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
6) wysyłka newslettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
3. Odbiorcami danych osobowych Kupującego są: firmy kurierskie, urzędy skarbowe, biuro
rachunkowe, kancelaria prawna, hostingodawca, dostawca systemu do fakturowania,
dostawca systemu CRM, dostawca systemu mailingowego.
4. Dane osobowe Kupującego są przechowywane w bazie Sprzedawcy przez cały czas
prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji
klienta powracającego, czemu jednak Kupujący może się sprzeciwić, domagając się
usunięcia swoich danych z bazy Sprzedawcy. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed
upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Sprzedawca będzie miał
nadrzędny interes w przechowywaniu danych Kupującego do czasu upływu terminu
przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Kupującego
jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa.
5. Uprawnienia Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do
żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
6. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by
skontaktować się ze Sprzedawcą, założyć konto użytkownika, zawrzeć umowę lub zapisać
się do newslettera.
7. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies.
8. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce
prywatności dostępnej pod adresem www.maszaart.pl/polityka-prywatnosci.
§ 13
Prawa własności intelektualnej
1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu, treści
cyfrowe dostępne w Sklepie, elementy produktów fizycznych (np. projekty graficzne),
materiały przekazywane podczas konsultacji lub szkoleń mogą stanowić utwory w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do
których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych
prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z
treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich
przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
§ 14
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z
zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną
określone przez strony konfliktu.
2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o
rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o
wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu
między Kupującym a Sprzedawcą,
3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub
organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej
http://polubownie.uokik.gov.pl.
4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod
adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów
pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia
sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy
sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
§ 15
Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji
oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym
w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez
uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego na podstawie umów zawartych przed
zmianą Regulaminu. Kupujący, którzy posiadają zarejestrowane konto użytkownika, o
każdej zmianie Regulaminu zostaną poinformowani poprzez wysyłkę wiadomości na
adres e-mail przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji nowego
Regulaminu, Kupujący może nieodpłatnie usunąć swoje konto użytkownika.
3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą
rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego
wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje
zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest
na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienie to nie znajduje
również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę
bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że
nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z
przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na
podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w
przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 26.05.2021r.
5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf –
linki znajdują się poniżej Regulaminu.